پرش به محتویات

پارمترها چگونه به متدها پاس می شوند؟